LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 15:2005

"Maisto higiena"

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 16:2011 

"Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai"


LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 54:2008

 "Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos" (suvestinė redakcija nuo 2014-10-24)

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 119:2002

 „Maisto produktų ženklinimas“


ĮSAKYMAS DĖL  ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 19  D. ĮSAKYMO NR. 3D-874

„Dėl tipinių grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m. birželio 26 d. Nr. 3D-536

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D-471

„Dėl grūdų priemaišų nustatymo taisyklių patvirtinimo“


ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-264

"Galiojanti suvestinė redakcija 2014-05-16 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo"

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 m. kovo 8 d įsakymas Nr. 52

„Privalomieji maistinių grūdų kokybės reikalavimai“


ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3d-225

„Dėl pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo"

 

LR ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

„Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (2002 m. gegužės 15 d. Nr. 170) (suvestinė redakcija 2015-07-01 - 2016-10-31)


ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-67

„Dėl valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-828)

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 319

,,Dėl Prekinių pašarų laikymo sąlygų ir veterinarinių bei higieninių reikalavimų jų gamybos ir sandėliavimo patalpoms taisyklių“


ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 3D-596

"Dėl pašarų, skirtų specialioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklių patvirtinimo"

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308

„Dėl Išskirtinės kokybės žemės ūkio  ir maisto produktų specifikacijų“


LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMAS 1999 m. lapkričio 16 d. Nr. VIII-1422

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMAS 2000 m. balandžio 6 d. Nr. VIII-1610


LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO Į S T A T Y M A S 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608

 

Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paprastosios programos administravimo taisyklės


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168

„Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo"

 

Šių metų derliaus supirkimui galioja nauji pupų ir salyklinių miežių standartai.  

Standartų keitiniai: ĮST 121738915-02:2016   ĮST 121738915-02:2016/1K    ĮST 121738915-01:2016 


ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS 2001 m. gruodžio 28 d. Nr. 469

DĖL MILTŲ, KRUOPŲ IR SĖLENŲ SPALVOS, KVAPO, SKONIO, GRIKŠĖJIMO, STAMBUMO, METALO MAGNETINIŲ PRIEMAIŠŲ, UŽKRĖSTUMO IR UŽTERŠTUMO ARUODINIAIS KENKĖJAIS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS

DĖL GRŪDŲ IR (AR) ALIEJINGŲJŲ SĖKLŲ ĖMINIŲ ĖMIMO IŠ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR (AR) SAMPILŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO