KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1881/2006 2006 m. gruodzio 19 d. 

nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (konsoliduota versija, 2016-04-01)

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 396/2005 2005 m. vasario 21 d. 

dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyva 91/414/EEB (konsoliduota versija, 2016-04-01)


TARYBOS REGLAMENTAS (Euratomas) 2016/52 2016 m. sausio 15 d. 

kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviojo uzterštumo po branduolinės ar radiologinės avarijos lygiai, ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) Nr. 770/90

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 852/2004 2004 m. balandzio 29 d. 

dėl maisto produktų higienos (konsoliduota versija, 2009-04-20)


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1935/2004, 2004 m. spalio 27 d. 

dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (konsoliduota versija, 2009-08-07)

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. 

dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (konsoliduota versija, 2014-02-19)


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1831/2003 2003 m. rugsejo 22 d. 

dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (konsoliduota versija, 2015-12-30)

 

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1313 2016 m. rugpjucio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo salygų.


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1940 2015m. spalio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos tam tikruose neapdorotuose grūduose ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo nuostatų

 

DIDŽIAUSI LEISTINI PESTICIDŲ LIKUČIŲ KIEKIAI ĮVAIRIUOSE PRODUKTUOSE:

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1095 2016m. liepos 6 d.

dėl leidimo naudoti cinko acetatą dihidratą, bevandenį cinko chloridą, cinko oksidą, cinko sulfatą heptahidratą, cinko sulfatą monohidratą, aminorūgščių cinko chelatą hidratą, baltymų hidrolizatų cinko chelatą, glicino cinko chelatą hidratą (kieto pavidalo) ir glicino cinko chelatą hidratą (skysto pavidalo) kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1334/2003, (EB) Nr. 479/2006, (ES) Nr. 335/2010 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 991/2012 ir (ES) Nr. 636/2013