• Home
 • Cloud
 • Stiprinama kova su nelegalių pesticidų platinimu ir naudojimu

Stiprinama kova su nelegalių pesticidų platinimu ir naudojimu

Klastojimas yra pavojinga ir vis labiau auganti visų pramonės šakų, įskaitant ir augalų apsaugos produktų (toliau – AAP, pesticidai) pramonę, problema. AAP padirbinėjimas turi daug neigiamų padarinių, žmonių sveikatai, aplinkai, ekonomikai. Naudojant falsifikuotus AAP  galimas derliaus praradimas dėl nenuspėjamo neaiškios kilmės ir sudėties  AAP poveikio. Galima žala aplinkai bei žmonių sveikatai, nes netikrinama padirbtų AAP sauga, poveikis, kai tuo tarpu registruoti AAP yra nuodugniai ištiriami ir atitinka griežtus reikalavimus. Nelegalių AAP klestėjimas rinkoje taip pat neskatina verslininkų investuoti į teisėtų, registruotų AAP kūrimą. Todėl labai svarbu rinktis legalius ir patikrintus AAP.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) siekia užtikrinti, kad tiekiami rinkai (platinami) ir naudojami būtų tik saugūs ir legalūs, tai yra Lietuvos Respublikoje registruoti AAP ir AAP, tapatūs Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP. Tokie produktai tinkamai saugomi ir naudojami nekelia pavojaus žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai.

Sergejau Fedotovo, Augalininkystės tarnybos vadovo, teigimu šiuo metu Lietuvoje yra registruota  462  įvairios paskirties AAP ir tai didžiausia teikiamų rinkai produktų pasiūla per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Net ir tais atvejais kai kenkėjams ar ligoms netikėtai užklupus Lietuvos augintojus nerandama efektyvaus AAP, Augalininkystės tarnyba visuomet randa legalų kovos su jais būdą – yra išduodami leidimai AAP naudoti išimties tvarka ribotam naudojimui, taikomi kiti sprendimai. Tuo pačiu didelis dėmesys skiriamas nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP tiekimo rinkai ir naudojimo užkardymui.

Siekiant užtikrinti efektyvų nelegalių AAP užkardymą, Augalininkystės tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos augalų apsaugos asociacija (toliau – LAAA). Nesenai vykusiame susitikime buvo pristatytas ir aptartas Augalininkystės tarnybos veiksmų planas ir jo priemonės. Susitikimo metu apsikeista žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis, kurios padės dar efektyviau kovoti su nelegalių AAP įvežimu, prekyba ir naudojimu. Gauta vertingų pasiūlymų kurie bus įtraukti į kontrolės priemonių planą.

Augalininkystės tarnyba šiais metais kovojant su nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP tiekimu rinkai ir naudojimu įgyvendins daugelį kovai prieš nelegalius produktus skirtų priemonių.

 • Bus aktyviau ir plačiau viešinama informacija apie galiojančių teisės aktų reikalavimus, bei apie išaiškintus nelegalios AAP prekybos atvejus.
 • Organizuojami „slapti pirkimai“, siekiant užfiksuoti nelegalių AAP pardavimų faktą ir pritaikyti teisės aktuose numatytas sankcijas tokių produktų platintojams.
 • Atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus ūkiuose vis dažniau bus imami augalų, jų dalių ir dirvožemio ėminiai ištyrimui, siekiant išsiaiškinti, ar nebuvo panaudoti neleistini (neregistruoti) AAP konkretiems augalams.
 • Planuojama dar didesnį dėmesį skirti gabenamų krovinių kontrolei pasienyje, kad prisidengiant kitų cheminių medžiagų kodais į šalį nebūtų įvežami ir naudojami nelegalūs AAP.
 • Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistai, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, užtikrinti kuo kokybiškesnį patikrinimų atlikimą į dalį patikrinimų vyks rotacijos būdu į kitų regioninių skyrių aptarnaujamas teritorijas (t. y., patikrinimus atliks kituose regionuose).
 • Planuojamas dar intensyvesnis bendradarbiavimas tarp šalies ir kitų valstybių institucijų, siekiant kuo operatyviau ir greičiau įsitraukti nustačius galimai vykdomą neteisėtą veiklą ir ją užkardyti.
 • Planuojama tobulinti Augalininkystės tarnybos vidaus tvarkas, kad būtų galima dar efektyviau nustatyti nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP tiekimo rinkai, saugojimo, naudojimo atvejus.
 • Didesnį dėmesį skirti tapačių AAP prekybos kontrolei – esant poreikiui atliekant daugiau šių produktų sudėties tyrimų.
 • Išduotų leidimų naudoti asmeninėms reikmėms AAP, tapačius AAP, kontrolė.
 • Spartesniam galimai falsifikuotų AAP nustatymui planuojama pasitelkti pažangius tyrimo metodus, kurie leistų greit atlikti indikacinius tyrimus.
 • Didesnio dėmesio sulauks įmonės, kuriose pastaraisiais metais buvo nustatyti besikartojantys su nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP veikla susiję pažeidimai.
 • Analizuojant teisinį reglamentavimą teikti siūlymus aukštesnėms institucijoms dėl teisės aktų pakeitimų inicijavimo, kurie padėtų dar efektyviau kovoti su nelegalių AAP veiklomis – bus siekiama baudžiamosios atsakomybės už nelegalių AAP platinimą.

Primename, kad nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams numatytos didesnės baudos už AAP reikalavimų pažeidimus net tik Administracinių nusižengimų kodekse bet ir Augalų apsaugos įstatyme. Už neregistruotų ar falsifikuotų produktų laikymą, naudojimą ar pardavimą baudos fiziniams asmenims didėja ir gali siekti nuo 600 iki 3800 eurų, o juridiniams – nuo 5 iki 14 proc. metinės apyvartos.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Augalininkystės tarnyba vadovaudamasi bendradarbiavimo sutartimi su Nacionaline mokėjimo agentūra, perduoda informaciją apie nustatytus pažeidimus, susijusius su AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymu, tarp jų ir už pažeidimus dėl nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP naudojimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra gavusi tokią informaciją pažeidėjams taiko sankcijas ir mažina paramos išmokas.

Jei pastebėsite prekyboje ar žiniasklaidoje skelbimus apie parduodamus nelegalius (falsifikuotus, neregistruotus) AAP parašykite el. p. info@vatzum.lt, praneškite Tarnybos regioniniams padaliniams ar informuokite Tarnybos „Pasitikėjimo linijos“ tel. (8 5) 270 80 80.

Daugiau informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook Linkedin paskirose.