• Home
  • Cloud
  • Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos metinė konferencija

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos metinė konferencija

Liepos 22 dieną Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija sukvietė savo narius į metinę konferenciją. Po ilgo laiko tarpo , kai dėl Covid gyvi susitikimai negalėjo būti rengiami, susirinko tikrai gausus įmonių vadovų ir jų darbuotojų būrys. Susitikimo metu buvo pristatyti praėjusių metų Asociacijos atllikti  darbai, aptarti veiklos rezultatai. Pasidžiaugta, kad asociacijai pavyko išspręsti daugelį su grūdais,  pašarais , grūdų produktais iškilusių klausimų. Atsakingoms valstybėms institucijoms buvo teikti pasiūlymai, RRF planui, siūlyta, kad naujam 2021-2027 m. BŽŪP  metų periode būtų skiriamas finansinis dėmesys perdirbimo projektams; įmonių modernizavimo paramoms: skaitmeninimui ir automatizavimui, įrangos  atnaujinimui, atsinaujinančios energijos šaltinių pritaikymui, baltyminiams augalams, žalinimo strategijai,  žiedinės ekonomikos, bioekonomikos plėtrai, atsinaujinančių išteklių vystymui, Nacionaliniam energetikos ir klimato kaitos planui 2020-2030 ir Nacionalinei klimato kaitos valdymo politikos strategijai.

Teikta Asociacijos pozicija rengiamiems teisės aktams  elektros, nuotekų, dujų, biomasės, triukšmo, atliekų, pakuočių ir kitais aktualiais klausimais. Dalyvauta rengiamuose renginiuose  ir bendradarbiauta su kitomis maisto asociacijomis ginant per sąžiningą mokslą maisto pramonės ir produktų reputaciją , maisto (cukraus,  glitimo, natūralaus maisto, maisto priedų) politikos, cukraus mokesčių klausimus. Organizuoti   susitikimai su Maisto ir Veterinarijos tarnyba  maisto – pašarų saugos teisės aktų,  įvairiais kontrolės (dioksinų tyrimo, paukščių gripo, kryžminės taršos,  pašarų ženklinimo, mikotoksinų, pesticidų) su Augalininkystės tarnyba  –kitais aktualiais klausimais.

Prasidėjus Covid,  LRV iškeltas  klausimas dėl maisto pramonės pripažinimo itin svarbia pramonės šaka, nes esant įvairioms ekstremalioms situacijoms yra būtinybė užtikrinti kiek galima sklandesnį visos maisto tiekimo grandinės veikimą.

Sekėme transporto su mūsų maisto produktais judėjimą per sieną. Pavyko pasiekti, kad būtų sudarytos Žaliojo koridoriaus sąlygos pasieniuose, kad transportas su maisto žaliavomis ar atitinkamais ingredientais galėtų judėti be trukdžių.

Sprendėme maistinių kviečių veislių gerinimo klausimus. Surinkome informaciją apie paskutinius metus sėjamas kviečių veisles. Atrinkome pagal daugiausiai sėjamas  sėklų ruošimo įmonių specialistų nuomonę perspektyviausias veisles, kurios buvo tiriamos įvairiais kokybiniais aspektais.

Aktualiais sektoriui klausimais  bendradarbiavome su  Finansų ministerija, VMI, LR Muitine, Užsienio reikalų ministerija, jos atstovybėmis kitose šalyse, Aplinkos, Inovacijų ir ekonomikos, Žemės ūkio ministerijomis, LPK, kitomis tarnybomis ir institucijomis.

Susitikimo metu buvo aptarta šių metų grūdų derliaus kokybė, laukiamo  derlingumo prognozės, apie esamą situaciją pasidalinta jau turimomis žiniomis.  Aptarti Asociacijos tolimesnės  veiklos gairės ir planai.

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos informacija